Täienduskoolitus lastega töötavatele spetsialistidele ja tugiisikutele

MTÜ Idee jätkab registreerimist lastega töötavatele spetsialistide ja tugiisikute koolitusele, mis toimub 6.05 – 31.05 2019 Viljandis, Posti 1 (Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia).

Registreerimine e-post: raudava@gmail.com

Õppekava nimetus Täienduskoolitus lastega töötavatele spetsialistidele ja tugiisikutele
Toimumisaeg 6.mai – 31.mai 2019
Maht 120 (3 AP)
Toimumiskoht Posti 1, Viljandi
Õppekeskkonna kirjeldus Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Ruumis on internetiühendus.
Toimumise ajakava ja lisainfo Kl 9.00 – 15.00 E, T, K
Praktika ja iseseisev töö: N ja R
Õppetöö vorm Auditoorne ja iseseisev
Õppekeel Eesti keel
Koolitajad Vaike Raudava MSW (2003), 25 aastat töökogemust Eesti haridus- ja sotsiaalhoolekandesüsteemis.Ülla Visnapuu BA (2003) sotsiaaltöö õppekaval, 2013-2016 superviisori ja coachi väljaõpe (International Supervision and Coaching Institute) ning rahvusvahelisele standardile (ANSE) vastav kvalifikatsiooni sertifikaat. Omab pikaaegset avaliku sektori töökogemust lastekaitse, sotsiaalhoolekande ning tervishoiukorralduse valdkonnas.

Külli Joasaar MA (2018) psühholoogia. Töötab psühholoog-pereterapeudina ning koolitab lapsevanemaid ja lastega töötavaid spetsialiste.

Aleksander Temmo MSc; Viimased 10 aastat on töötanud tootmis- ja kvaliteedijuhina erinevates kõrgtehnoloogilistes ettevõtetes,  omab teadmisi ja rahvusvaheliselt tunnustatud kogemusi kvaliteedijuhtimise ja protsessiarenduse valdkondades, Eesti Kvaliteediühingu liige.

Hind (ei lisandu käibemaksu) 1200.-
Sihtrühm Tugiisikud, sotsiaal-ja haridusvaldkonna spetsialistid
Maksimaalne osalejate arv 14
Õppekava rühm Heaolu
Eesmärk Parendada ametialaseid pädevusi
Õpingute alustamise tingimused Töötamine (või soov töötada) lastega
Õpiväljundid Tunneb riigi ja perekonna kohustusi lapse abivajaduse korral;
Orienteerub oma töökohustuste piires lepingute ja haldusmenetluse raamistikus;
Oskab rakendada lapse erivajadusest tulenevaid töömeetodeid;
Teab ja oskab kasutada abi-ja hooldusvahendeid sh infotehnoloogilisi;
Oskab reflekteerida oma erialast tegevust;
Väärtustab elukestvat õpet.
Sisu I Moodul: Lapse arengupsühholoogia Eestis

II Moodul: Toimetulek erivajadusega lapsega

III Moodul: Koostöö arendamine meeskonnas ja võrgustikega (sh rehabilitatsioonimeeskond)

IV Moodul: Professionaalne ametikasv

V Moodul: Praktika ja iseseisev töö

18

18

18

18

48

Õppemeetodid Loeng, seminar, rühmatöö, rollimängud, osalusvaatlus, digivahendite kasutamine
Kohustuslik õppematerjal Loengumaterjalid
Nõuded lõpetamiseks 70% osalemine loengutes, 100% praktika ja iseseisev töö
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis Mitteeristuv
Hindamismeetodid Individuaalne töö
Hindamiskriteeriumid Arvestatud-mittearvestatud
Väljastatav dokument Tunnistus/tõend
Täiendav info MTÜ Idee on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt 10
Registreerumise tähtaeg 2.mai 2019
Registreerimine Töötukassa iseteenindusportaalis või
e-post: raudava@gmail.com
Info koolitaja veebil http://www.cognitio.ee/lapse-tugiisiku-koolitus-viljandi/