Digipädevuse baaskoolitus – Tartu

 

Täienduskoolitusasutuse nimetus: MTÜ Idee.
Õppekava nimetus DigiComp algtaseme digipädevuse baaskoolitus täiskasvanutele.
Õppekava rühm 0482 – Arvutikasutus.
Toimumisaeg 09.2020
Toimumise ajakava ja lisainfo kl 9.15 – 13.30 tööpäeviti.
Õppe kogumaht (akad. tundides): 60 tundi, millest 100% on kontaktõpe,
sh 20 tundi praktiline töö.
Toimumiskoht   Tartu linn, Õpetaja 11.
Õppekeskkonna kirjeldus Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Koolitusklassis on olemas Internet.
Õppetöö vorm Auditoorne ja iseseisev õpe.
Õppekeel Vene keel
Õppejõud  Aleksander Temmo TÜ magister (füüsika), IT tugiisik, tootmis- ja kvaliteedijuht. On olemas õpetaja pädevus lisaerialana ja kes ise vastutab kursuste loomise ja läbiviimise eest.
Hind (käibemaks ei lisandu) 800 EUR
Sihtgrupp  Koolitus on mõeldud täiskasvanutele inimestele, kellel on vähene arvutikasutamise oskus.
Maksimaalne osalejate arv  10
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt 6
Õppe eesmärk Kursuse läbinu saab baasteadmisi ja oskusi, mis vastavad DigiComp digipädevuse algtasemele.
Õpingute alustamise tingimused Hiire ja klaviatuuri kasutamise oskus on soovitav.
Õpiväljundid   Koolituse läbinu:
Oskab kasutada arvutit (nutiseadet) suhtlusvahendina.
Oskab kasutada otsingumootorit veebist informatsiooni leidmiseks.
Omab ülevaadet kontoritarkvarast. Oskab luua sisu (tekstid ja arvutustabelid), teha muudatusi sisus, salvestada ja käsitleda faile oma seadmes ja pilves.
Oskab luua endale Google kasutajakonto või kasutajakonto mõnes teises serveris, koostada ja saata e-maile, kasutada e-posti suhtlemiseks asutustega ja eraisikutega, käsitleda saabuvaid e-maile.
Oskab e-identiteeti kasutada ja mõistab sellega seotud turvariske. Oskab kasutada ID-kaarti, Mobiil- või Smart-ID-d. Oskab allkirjastada digitaalselt lepinguid. Oskab  kasutada  põhivõtteid  oma  seadmete kaitsmiseks (viirusetõrje, salasõnad)
Mõistab digi-tehnoloogia kasutamisega seotud riske.
Oskab formuleerida digiseadmete kasutamisega seotud probleeme, otsida abi nende lahendamiseks.
Õppesisu 
Teema maht ak.t.
Arvuti (nutiseadme) ülesehitus. Failid ja kaustad. Internet. Pilveteenused. E-post. 6
Seadmete käitlemine. Keskkonna kaitsmine. Terviseriskid. 1
Info otsimine veebist. Navigeerimine, ressurssude valik. Autoriõiguse mõiste. 10
Info kogumine, hindamine, töötlemine ja talletamine. Privaatsus ja turvalisus. 4
Digikeskkond ja kasutajakonto. 2
Tekstide koostamine. Loodud sisu toimetamine. Dokumentide saatmine e-postiga. 12
Töö tabelitega. Diagrammi koostamine. Valemid ja funktsioonid 12
Suhtlemine nutiseadmete abil. Käitumisnormid internetis. Kodaniku aktiivsus veebis. Sotsiaalkanalid ja digirakendused. 3
Turvariskid digitaalses keskkonnas. Oma isikuandmete kaitsmine. Seadmete kaitsmine. ID-kaart ja muud ID-rakendused. 6
Oma digipädevuse hindamine, arendamisvajaduste väljaselgitamine. Digiseadmete kasutamisel tekkivate  probleemide lahendamine 4
Õppemeetodid Loeng, praktilised harjutused, grupitöö, iseseisev töö.
Kohustuslik õppematerjal Ei ole
Nõuded lõpetamiseks  Õpingute lõpetamise tingimuseks on osalemine loengutes (70%) ja iseseisva töö ülesannete täitmine:
Kasutajakonto loomine.
E-kirjale vastamine.
Suhtlusseansi loomine ühes sotsiaalmedia kanalis.
Teksti (CV, avaldus) koostamine ja redigeerimine.
Eelarve koostamine e-tabelina. Diagrammi loomine.
Parooli muutmine.
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis Mitteeristav.
Hindamismeetodid Individuaalne töö.
Väljastav dokument Tõend või tunnistus.
Täiendav info MTÜ Idee on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner