Arvutikursus

MTÜ Idee viib läbi arvutikoolituse eesti keeles, mis toimub Tartus 2019.a. kevadel.

 

Täienduskoolitusasutuse nimetus: MTÜ Idee.
Õppekava nimetus DigiComp kesktaseme arvutikoolitus täiskasvanutele.
Õppekava rühm 0482 – Arvutikasutus.
Toimumisaeg 05.2019
Toimumise ajakava ja lisainfo kl 9.15 – 13.30 tööpäeviti.
Õppe kogumaht (akad. tundides): 60 tundi, millest 100% on kontaktõpe,
sh 20 tundi praktiline töö.
Toimumiskoht   Tartu linn, Õpetaja 11.
Õppekeskkonna kirjeldus Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Koolitusklassis on olemas Internet.
Õppetöö vorm Auditoorne ja iseseisev õpe.
Õppekeel Eesti keel
Õppejõud  Aleksander Temmo
MSc (TÜ, füüsika), IT tugiisik. On olemas õpetaja pädevus lisaerialana.
Hind (käibemaks ei lisandu) 800 EUR
Sihtgrupp  Kursus on mõeldud täiskasvanutele inimestele, kellel on läbinud algtaseme arvutikoolituse.
Maksimaalne osalejate arv  10
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt 6
Õppe eesmärk Kursuse läbinu saab baasteadmisi ja oskusi, mis vastavad DigiComp digipädevuse kesktasemele.
Õpingute alustamise tingimused Algtasemel arvutioskused
Õpiväljundid   Koolituse läbinu:
Oskab hallata informatsiooni arvutis.
Oskab kasutada erinevaid otsingumootoreid ja rakendada filtreid veebist informatsiooni leidmiseks.
Oskab asutada kommunikatsioonivahendite keerukamaid funktsioone. Oskab kasutada veebipõhiseid ühistöövahendeid, mõningaid e-teenuste funktsioone. Tunneb veebis suhtlemise reegleid.
Oskab luua eri formaatides keerukat digitaalset sisu. Oskab luua veebilehti või blogisid.  Oskab loodud sisu muuta, kasutades põhilisi vormindusfunktsioone. Teab, kuidas viidata ja kasutada sisu, mis on kaetud autorikaitseõigusega. Tunneb ühe programmeerimiskeele aluseid.
Oskab luua endale Google kasutajakonto või kasutajakonto mõnes teises serveris, koostada ja saata e-maile, kasutada e-posti suhtlemiseks asutustega ja eraisikutega, käsitleda saabuvaid e-maile.
Oskab oma e-identiteeti kujundada ja ja suudab jälgida oma digitaalset
jalajälge. Oskab installeerida ja regulaarselt kasutab turvaprogramme. Oskab valida ja kasutab erinevaid salasõnu  ligipääsuks erinevatele seadmetele ja teenustele.
Mõistab digi-tehnoloogia kasutamisega seotud riske ja nende mõju keskkonnale.
Oskab lahendada digiseadmete kasutamisega seotud lihtsaid probleeme, täiendada oma digioskusi.
Õppesisu 
Teema maht ak.t.
Arvuti failisüsteemi ülesehitus. Informatsiooni haldamine. Varukoopiate tegemine. 3
Infoallikate analüüs ja võrdlus. 2
Info otsimine veebist. Filtrite loomine ja kasutamine. 4
Info jagamine. Internetikõned. Teadmiste jagamine sotsiaalvõrgustikes. Privaatsus ja turvalisus. Netikett. 4
Autorikaitsega kaetud sisu kasutamine. 1
Tekstide koostamine. Loodud sisu toimetamine. Dokumentide jagamine internetis. 10
Töö tabelitega. Liigendtabeli koostamine. Valemid ja funktsioonid. 10
Mediafailide loomine. 3
HTML keele alused. 3
Turvaprogrammide ülevaade. Tugeva salasõna. Salasõna vahetus. Petuskeemid internetis. 3
Digitaalne identiteet ja jalajälg. keskkonnas. Oma isikuandmete kaitsmine. 5
Digitehnoloogiate kasutamisega seotud terviseriskid. Nende mõju keskkonnale. 5
Digitehnoloogiate kasutamisega seotud probleemid ja nende lahendamine 5
Oma digipädevuse hindamine, arendamisvajaduste väljaselgitamine. 2
Õppemeetodid Loeng, praktilised harjutused, grupitöö, iseseisev töö.
Kohustuslik õppematerjal Ei ole
Nõuded lõpetamiseks  Õpingute lõpetamise tingimuseks on osalemine loengutes (70%) ja iseseisva töö ülesannete täitmine:
Kodulehe (blogi) loomine.
Internetiotsingu filtri koostamine
Suhtlusseansi loomine ühes sotsiaalmedia kanalis.
Dokumendi jagamine pilves
Liigendtabeli loomine.
Parooli muutmine.
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis Mitteeristav.
Hindamismeetodid Individuaalne töö.
Väljastav dokument Tõend või tunnistus.
Täiendav info MTÜ Idee on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner