Tugiisiku digivahendid

 

Täienduskoolitusasutuse nimetus: MTÜ Idee.
Õppekava mooduli nimetus Tugiisiku digivahendid
Õppekava rühm 0482 – Arvutikasutus.
Toimumisaeg 2019
Toimumise ajakava ja lisainfo Vastavalt Tugiisiku kursuse tunniplaanile.
Õppe kogumaht (akad. tundides): 7 tundi, millest 100% on kontaktõpe,
Toimumiskoht   Valga
Õppekeskkonna kirjeldus Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Koolitusklassis on olemas Internet.
Õppetöö vorm Auditoorne ja iseseisev õpe.
Õppekeel Eesti keel
Õppejõud  Aleksander Temmo
MSc (TÜ, füüsika), IT tugiisik. On olemas õpetaja pädevus lisaerialana.
Sihtgrupp  Tugiisiku koolituse rühm
Maksimaalne osalejate arv  8
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt 6
Õppe eesmärk Kursuse läbinu omab sotsiaaltöö ülesannete täitmiseks vajalikke arvutialaseid teadmisi ja oskusi.
Õpingute alustamise tingimused Hiire ja klaviatuuri kasutamise oskus on soovitav.
Õpiväljundid   Koolituse läbinu:
Oskab kasutada arvutit (nutiseadet) suhtlusvahendina.
Oskab kasutada otsingumootorit veebist informatsiooni leidmiseks.
Oskab kasutada Google Docs, Sheets, Calendar ja muid antud keskkonna vahendeid. Oskab luua sisu (tekstid ja arvutustabelid) sotsiaaltöö tarvis.
Oskab kasutada e-posti suhtlemiseks asutustega ja eraisikutega.
Õppesisu 
Teema maht ak.t.
Digivahendid Google keskkonnas. 2
Digikeskkond ja kasutajakonto. 1
Info otsimine veebist. Privaatsus ja turvalisus 0,5
Tegevusplaani koostamine. Dokumentide saatmine e-postiga. 1
Tegevusaruande koostamine 1
Töö planeerimine Google Calendar abil 0,5
Suhtlemine nutiseadmete abil. Sotsiaalkanalid ja digirakenduste installeerimine. 1
Õppemeetodid Loeng, praktilised harjutused, grupitöö, iseseisev töö.
Kohustuslik õppematerjal Ei ole
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis Mitteeristav.
Hindamismeetodid Individuaalne töö.