Ettevalmistus tegevusjuhendaja kutseeksamiks – Tallinn

Ettevalmistus kombineeritud osalemisvõimalustega tegevusjuhendaja kutseeksamiks

Õppekava nimetus ̸ Tegevusjuhendaja täienduskoolitus
Õppekava rühm ̸ Tervis ja heaolu
Kutsestandard ̸ Sotsiaal-ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4
Kutse grupp ̸ Tugiisik
Spetsialiseerumine ̸ Tegevusjuhendaja

Eesmärk ̸ Koolituse eesmärgiks on tööks ette valmistada erihoolekande valdkonna spetsialisti, tegevusjuhendajat, kutseeksamiks.

Sihtrühm ̸ Töötavad tegevusjuhendajad
Õpingute alustamise tingimused ̸  Keskharidus, töötamine tegevusjuhendajana
Maht ̸ 120 tundi (3 AP)
Toimumisaeg/ 15.10.2020 -29.01.2021
Toimumise ajakava ja lisainfo ̸ Tunniplaan saadetakse vähemalt üks nädal ennem kursuse algust kursusele registreerinutele e-postiga.
Hind (ei lisandu käibemaksu) ̸ 500.00
Täiendav info ̸ MTÜ Idee on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner
Registreerimine ̸ Töötukassa iseteenindusportaalis või e-post: mtyidee20@gmail.com
Registreerumise tähtaeg ̸ 08.10.2020
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt ̸ 8

Info koolitaja veebil ̸  http://www.cognitio.ee/ettevalmistus-tegevusjuhendaja-kutseeksamiks-tallinn/
Õpiväljundid ̸ aluseks kohustuslikud kompetentsid B.2.1-B.2.6 ja B.2.14 koos spetsialiseerumine tegevusjuhendajaks (Töö intellektihäire ja vaimse tervise probleemiga täiskasvanuga B.2.7)

Oskab reflekteerida enda tööd (eneseanalüüsi koostamine).
Oskab jälgida kliendi tervislikku seisundit, jälgida kliendi raviplaani ja toitumist.
Oskab koostada kliendi tegevusplaani ja tööülesannetest tulenevat dokumentatsiooni.
Tunneb oma klientidega seotud ametialaseid võrgustikke ja oskab teha oma juhendatava huvides koostööd sotsiaal – ja ametnike võrgustikega.

Sisu Moodulite kirjeldused:

 

I moodul 

Kliendi tegevusvõime ja kõrvalabi vajaduse hindamine ning analüüsimine

6
II moodul

Ravimiõpetus

Tervislik toitumine

Abi- ja hooldusvahendid sh infotehnoloogilised.

18
III moodul

Klienditöö refleksioon

Kliendi sotsiaalsete oskuste arendamine

Kliendi tegevusvõime arendamine, säilitamine ja toetamine

Kliendi juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes

Kliendi toetamine võimetekohasel panustamisel ühiskonda

Toetamine asjaajamise korraldamisel

Koostöö meeskonnas ja võrgustikega (sh rehabilitatsioonimeeskond)

48
Lõputöö 48

Õppekeskkonna kirjeldus ̸ Kombineeritud osalemisvõimaluseks on reaalajas toimuv distantsõpe (Skype) ja järele vaadatavad loengud koos iseseisva tööga. Vajalik on Internetiühendus.
Õppetöö vorm ̸ Auditoorne ja iseseisev
Õppekeel ̸ Eesti keel
Õppemeetodid ̸ Loeng, seminar, rühmatöö, osalusvaatlus, digivahendite kasutamine
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis ̸ Arvestatud – Mittearvestatud
Hindamismeetodid ̸ Arvestus

Nõuded lõpetamiseks ̸ 70% loengutes osalemine ja 100% praktilist õpet; Positiivselt kaitstud lõputöö

Väljastatav dokument ̸ Tunnistus/tõend

Lektorid ̸
Vaike Raudava MSW (2003), 25 aastat töökogemust Eesti haridus- ja sotsiaalhoolekandesüsteemis.

Nele Kalf psühholoog (2007) / andragoog MA (2018) Tallinna Ülikool. Pikaajaline koolitus-ja nõustamiskogemus.

Signe Kriisa 2010- 2012 Tallinna Ülikool; Organisatsioonikäitumine militaarsetele ja paramilitaarsetele organisatsioonidele (läbitud magistrikursus) 1984-1989 Tartu Ülikool ; Eripedagoogika – surdopedagoog. Pikaajaline töökogemus sotsiaaltöö ja meditsiinivaldkonnas erinevatel ametikohtadel ja koolitajana. Täiskasvanute koolitaja, tase 6.

Aleksander Temmo MSc; Viimased 10 aastat on töötanud tootmis- ja kvaliteedijuhina erinevates kõrgtehnoloogilistes ettevõtetes, omab teadmisi ja rahvusvaheliselt tunnustatud kogemusi kvaliteedijuhtimise ja protsessiarenduse valdkondades, Eesti Kvaliteediühingu liige.

Kohustuslik õppematerjal ̸
Loengumaterjalid: Google Classroom/tegevusjuhendaja

Tegevusjuhendaja käsiraamat

Tegevusplaani koostamise ja täitmise juhend

Hollander, D, Wilken, J (2015) Kuidas klientidest saavad kodanikud. Taastumise ja kaasatuse toetamine CARe metoodika abil. Duo kirjastus.

Bolton, R. (2005) Igapäevaoskused. Väike vanker