Kogemusnõustaja baaskoolitus

Kogemusnõustaja baaskoolitus
Õppekava nimetus ̸ Kogemusnõustaja baaskoolitus
Õppekava rühm ̸ Tervis ja heaolu
Kutsestandard ̸ puudub
Kutse grupp ̸ puudub

Eesmärk ̸ Koolituse eesmärk on valmistada ette kogemusnõustaja, kes pakub sarnase kogemusega inimesele kogemuspõhist emotsionaalset-, sotsiaalset- ja/ või praktilist tuge.

Sihtrühm ̸
Õpingute alustamise tingimused ̸ keskharidus
Maht ̸ 182 akadeemilist tundi (4,55 AP), sealhulgas 80 akadeemilist tundi koolitust, 56 akadeemilist tundi praktikat ning 46 tundi iseseisvat tööd oma taastumisloo ja õppekirjandusega.
Toimumisaeg/ 13.11.2020 – 21.05.2021 Oru 8, Viljandi
Toimumise ajakava ja lisainfo ̸ Tunniplaan saadetakse vähemalt üks nädal ennem kursuse algust kursusele registreerinutele e-postiga.
Hind (ei lisandu käibemaksu) ̸ 600
Täiendav info ̸ MTÜ Idee on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner
Registreerimine ̸ Töötukassa iseteenindusportaalis või e-post: mtyidee20@gmail.com
Registreerumise tähtaeg ̸ 11.11.2020
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt ̸ 8

Info koolitaja veebil ̸  http://cognitio.ee/kogemusnoustaja ‎
Õpiväljundid ̸

Omab ülevaadet kogemusnõustamise taustast ja vajadustest ühiskonnas;
Kasutab nii individuaal kui ka grupitöös nõustamisoskuseid ja – tehnikaid, lähtudes nõustamistöö põhialustest ja nõustamiseetikat;
Tegeleb eneseanalüüsi ja -refleksiooniga;
Tunneb seonduva valdkonna taastumiskäsitusi ja seostab neid isikliku kogemusega.

 

Sisu Koolituse teemad EAP
I osa: Koolitus (kontakttundidena õpperuumides)

Sissejuhatus kogemusnõustamisse

Nõustamise alused, nõustamiseetika

Nõustaja eneseteadlikkus, enesereflektsiooni alused

Isikliku taastumiskogemuse analüüs

Esmased nõustamisoskused ja tehnikad

Baasteadmised ja oskused kriisitöös

Baasteadmised ja oskused grupitöös

2
II osa: Praktika, lõputöö ja iseseisva töö protsessid
Kogemusnõustamise superviseeritud praktika 1,4
Iseseisev töö 1,15

Õppekeskkonna kirjeldus ̸ Kombineeritud osalemisvõimaluseks on reaalajas toimuv distantsõpe (Skype). Vajalik on Internetiühendus.
Õppetöö vorm ̸ Auditoorne ja iseseisev
Õppekeel ̸ Eesti keel
Õppemeetodid ̸ Loeng, seminar, rühmatöö
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis ̸ Arvestatud – Mittearvestatud
Hindamismeetodid ̸ Arvestus

Väljastatav dokument ̸ Tunnistus/tõend

Tunnistuse saamiseks:
1) tuleb osaleda 70% loengutes
2) läbida 100% praktiline õpe
3) kaitsta positiivselt lõputöö

Tõendi saamiseks:
1) tuleb osaleda 70% loengutes
2) läbida 70% praktiline õpe

Lektorid ̸
Nele Kalf psühholoog (2007) / andragoog MA (2018) Tallinna Ülikool. Pikaajaline koolitus-ja nõustamiskogemus.

Heino Nurk / Kogemusnõustaja, superviisor
Sai 1999 vaimse tervise ala kaplani tunnistuse pärast kaheaastast hingehoiu residentuuri Emory Ülikooli Haiglas Atlantas ja 2000 magistrikraadi hingehoiu erialal Princetoni Teoloogilisest Seminarist. Õppis 2009-2010 kogemusnõustamist ja tugigruppide juhtimist Soome Vaimse Tervise Keskliidu korraldatud kursusel ning sai 2020 superviisor/coachi tunnistuse International Supervision and Coaching Institute’st Tallinnas. On õpetanud EELK Usuteaduse Instituudis ja Tartu Ülikoolis ning olnud koolitaja alates 1995. aastast. 

UrveTõnissonTartu Ülikooli Arstiteaduskond, eriala õendusteadus BSc, Rakenduspsühholoogia (2007), Täiskasvanu koolitaja tase 7

Vaike Raudava MSW (2003), 25 aastat töökogemust Eesti haridus- ja sotsiaalhoolekandesüsteemis.

Signe Kriisa /2010- 2012 Tallinna Ülikool; Organisatsioonikäitumine militaarsetele ja paramilitaarsetele organisatsioonidele (läbitud magistrikursus) 

1984-1989  Tartu Ülikool ; Eripedagoogika – surdopedagoog. Pikaajaline töökogemus sotsiaaltöö ja meditsiinivaldkonnas erinevatel ametikohtadel ja koolitajana. Täiskasvanute koolitaja, tase 6. Omab tegevusjuhendaja kutset.

Kohustuslik õppematerjal ̸
Loengumaterjalid: Google Classroom/tegevusjuhendaja

Hollander, D, Wilken, J (2015) Kuidas klientidest saavad kodanikud. Taastumise ja kaasatuse toetamine CARe metoodika abil. Duo kirjastus.

Bolton, R. (2005) Igapäevaoskused. Väike vanker

Plattor,C. (2015) Armastades sõltlast. AS Pakett

Lindqvist, M. (2008) Aitaja vari. Väike vanker