Tegevusjuhendaja täienduskoolitus (Valga)

 

 

Õppekava nimetus Tegevusjuhendaja täienduskoolitus
Õppekava rühm Tervis ja heaolu
Kutsestandard Sotsiaal-ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4
Kutse grupp Tugiisik
Spetsialiseerumine Tegevusjuhendaja
Eesmärk Koolituse eesmärgiks on tööks ette valmistada erihoolekande valdkonna spetsialisti, kes oskab erivajadusega inimest toetada ja juhendada tema igapäevatoimingutes, töö– ja huvitegevuses koos maksimaalne iseseisvuse toetamisega kas kliendi kodus, koduvälisel või institutsionaalsel teenusel
Õpingute alustamise tingimused Keskharidus
Toimumise ajakava ja lisainfo Kursus algab 17. 02.2020
Tunniplaan avaldatakse vähemalt üks nädal ennem kursuse algust koolitaja veebilehel
Maht 280 ak/t (7 AP)
Toimumiskoht Lembitu 2, Valga
Õppekeskkonna kirjeldus Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Ruumis on internetiühendus
Õppetöö vorm Auditoorne ja iseseisev töö
Õppekeel Eesti keel tõlkega vene keelde
Hind (ei lisandu käibemaksu) 2500 €
Lektorid Vaike Raudava MSW (2003), 25 aastat töökogemust Eesti haridus- ja sotsiaalhoolekandesüsteemis.
Nele Kalf psühholoog (2007) / andragoog MA (2018) Tallinna Ülikool. Pikaajaline koolitus-ja nõustamiskogemus.
Ülla Visnapuu BA (2003) sotsiaaltöö õppekaval, 2013-2016 superviisori ja coachi väljaõpe (International Supervision and Coaching Institute) ning rahvusvahelisele standardile (ANSE) vastav kvalifikatsiooni sertifikaat. Omab pikaaegset avaliku sektori töökogemust lastekaitse, sotsiaalhoolekande ning tervishoiukorralduse valdkonnas.
Signe Kriisa 2010- 2012 Tallinna Ülikool; Organisatsioonikäitumine militaarsetele ja paramilitaarsetele organisatsioonidele (läbitud magistrikursus)
1984-1989 Tartu Ülikool ; Eripedagoogika – surdopedagoog. Pikaajaline töökogemus sotsiaaltöö ja meditsiinivaldkonnas erinevatel ametikohtadel ja koolitajana.
Aleksander Temmo MSc; 6. taseme koolitaja; Viimased 10 aastat on töötanud tootmis- ja kvaliteedijuhina erinevates kõrgtehnoloogilistes ettevõtetes, omab teadmisi ja rahvusvaheliselt tunnustatud kogemusi kvaliteedijuhtimise ja protsessiarenduse valdkondades, Eesti Kvaliteediühingu liige.
Maksimaalne osalejate arv 12
Õpiväljundid Kohustuslikud kompetentsid B.2.1-B.2.6, läbiv kompetents B.2.14, spetsialiseerumine tegevusjuhendajaks (Töö intellektihäire ja vaimse tervise probleemiga täiskasvanuga B.2.7)

Oskab klienti nõustada, juhendada ja õpetada vastavalt nende arengutasemele ja tegevusvõimele sotsiaalsete oskuste omandamisel

Tunneb ja oskab kasutada abi- ja hooldusvahendeid sh infotehnoloogilisi
Oskab jälgida kliendi tervislikku seisundit, jälgida kliendi raviplaani ja toitumist.
Oskab koostada kliendi tegevusplaani ja tööülesannetest tulenevat dokumentatsiooni.
Tunneb oma klientidega seotud ametialaseid võrgustikke ja oskab teha oma juhendatava huvides koostööd sotsiaal – ja ametnike võrgustikega.

Sisu I Moodul (34 ak/t): Eesti Vabariigi (eri)hoolekandesüsteem ja -teenused.
Sotsiaalvaldkonna kutsed ja ametikohtad, tugiisiku kutsestandardit spetsialiseerumisega tegevusjuhendajaks.
Sotsiaalala töötaja eetikakoodeks. Abi- ja hooldusvahendid sh infotehnoloogilised.II Moodul (84 ak/t): Erihoolekandeteenuseid tarbivad sihtrühmad sh praktiline väljaõpe – psüühilise erivajadus ja vaimne intellektihäire – RFK ja RHK-10 klassifikatsioonides (sh praktiline õpe 28 ak/t)

III Moodul (78 ak/t): Klienditöö alused (sh praktiline väljaõpe 30 ak/t)
Kliendi sotsiaalsete oskuste arendamine
Kliendi tegevusvõime arendamine, säilitamine ja toetamine
Kliendi juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes
Kliendi toetamine võimetekohasel panustamisel ühiskonda
Toetamine asjaajamise korraldamisel

IV Moodul (48 ak/t): Spetsiifilised oskused klienditöös (sh praktiline väljaõpe 8 ak/t)
Koostöö meeskonnas ja võrgustikega (sh rehabilitatsioonimeeskond)

V Moodul (16 ak/t): Lõputöö

Kutseeksamiks ettevalmistamine (20 ak/t)

Õppemeetodid Loeng, seminar, rühmatöö, rollimängud; osalusvaatlus, digivahendite kasutamine
Kohustuslik õppematerjal Loengumaterjalid: Google Classroom/tegevusjuhendaja
Tegevusjuhendaja käsiraamat
Tegevusplaani koostamise ja täitmise juhend
Hollander, D, Wilken, J (2015) Kuidas klientidest saavad kodanikud. Taastumise ja kaasatuse toetamine CARe metoodika abil. Duo kirjastus.
Bolton, R. (2005) Igapäevaoskused. Väike vanker
Nõuded lõpetamiseks 70% osalemine loengutes ja 100% praktilist õpet; positiivselt kaitstud lõputöö
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis

Arvestatud – Mittearvestatud

Hindamismeetod Arvestus
Väljastatav dokument Tunnistus/tõend
Täiendav info MTÜ Idee on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt 8
Registreerumise tähtaeg 13.02.2020
Registreerimine Töötukassa iseteenindusportaalis või
e-post: raudava@gmail.com
Info koolitaja veebil http://www.cognitio.ee