Tegevusjuhendaja koolitus distantsõppes

Tegevusjuhendaja koolitus distantsõppes
Õppekava nimetus ̸ Tegevusjuhendaja täienduskoolitus
Õppekava rühm ̸ Tervis ja heaolu
Kutsestandard ̸ Sotsiaal-ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4
Kutse grupp ̸ Tugiisik
Spetsialiseerumine ̸ Tegevusjuhendaja

Eesmärk ̸ Koolituse eesmärgiks on tööks ette valmistada erihoolekande valdkonna spetsialisti, kes oskab erivajadusega inimest toetada ja juhendada tema igapäevatoimingutes, töö –ja huvitegevuses koos maksimaalne iseseisvuse toetamisega kas kliendi kodus, koduvälisel või institutsionaalsel teenusel.

Sihtrühm ̸ Soov tööle asuda eesti sotsiaalhoolekandesüsteemis
Õpingute alustamise tingimused ̸ keskharidus
Maht ̸ 280 tundi (7 AP)
Toimumisaeg  1.06.2020-28.08.2020
Toimumise ajakava ja lisainfo ̸ Tunniplaan saadetakse vähemalt üks nädal ennem kursuse algust kursusele registreerinutele e-postiga.
Hind (ei lisandu käibemaksu) ̸ 2000.00
Täiendav info ̸ MTÜ Idee on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner
Registreerimine ̸ Töötukassa iseteenindusportaalis või e-post: mtyidee20@gmail.com
Registreerumise tähtaeg ̸ 25.05.2020
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt ̸ 8

Info koolitaja veebil ̸  http://cognitio.ee/tegevusjuhendaja-taienduskoolitus-distantsoppes
Õpiväljundid ̸ aluseks kohustuslikud kompetentsid B.2.1-B.2.6 ja B.2.14 koos spetsialiseerumine tegevusjuhendajaks (Töö intellektihäire ja vaimse tervise probleemiga täiskasvanuga B.2.7)

Oskab klienti nõustada, juhendada ja õpetada vastavalt nende arengutasemele ja tegevusvõimele sotsiaalsete oskuste omandamisel
Tunneb ja oskab kasutada abi- ja hooldusvahendeid sh infotehnoloogilisi
Oskab jälgida kliendi tervislikku seisundit, jälgida kliendi raviplaani ja toitumist.
Oskab koostada kliendi tegevusplaani ja tööülesannetest tulenevat dokumentatsiooni.
Tunneb oma klientidega seotud ametialaseid võrgustikke ja oskab teha oma juhendatava huvides koostööd sotsiaal – ja ametnike võrgustikega.

Sisu Moodulite kirjeldused:

 

I moodul 

Kliendi tervikkäsitlus

Kliendi tegevusvõime ja kõrvalabi vajaduse hindamine ning analüüsimine

38
II moodul

Erihoolekandeteenuseid tarbivad sihtrühmad sh praktiline väljaõpe – psüühilise erivajadus ja vaimne intellektihäire – RFK ja RHK-10 klassifikatsioonides  (praktiline õpe 28h)

Somaatilised haigused

Ravimiõpetus

Tervislik toitumine

Abi- ja hooldusvahendid sh infotehnoloogilised.

84
III moodul

Klienditöö alused (sh praktiline väljaõpe 30)

Kliendi sotsiaalsete oskuste arendamine

Kliendi tegevusvõime arendamine, säilitamine ja toetamine

Kliendi juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes

Kliendi toetamine võimetekohasel panustamisel ühiskonda

Toetamine asjaajamise korraldamisel

78
IV moodul

Spetsiifilised oskused klienditöös (sh praktiline väljaõpe 8)

Koostöö  meeskonnas ja võrgustikega (sh rehabilitatsioonimeeskond)

40
V moodul

Eesti  Vabariigi (eri)hoolekandesüsteem ja -teenused.

Sotsiaal-ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4 spetsialiseerumisega tegevusjuhendajaks.

Sotsiaalala töötaja eetikakoodeks.

24
Lõputöö 16

Õppekeskkonna kirjeldus ̸ Kombineeritud osalemisvõimaluseks on reaalajas toimuv distantsõpe (Skype) ja järele vaadatavad loengud koos iseseisva tööga. Vajalik on Internetiühendus.
Õppetöö vorm ̸ Auditoorne ja iseseisev
Õppekeel ̸ Eesti keel
Õppemeetodid ̸ Loeng, seminar, rühmatöö, osalusvaatlus, digivahendite kasutamine
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis ̸ Arvestatud – Mittearvestatud
Hindamismeetodid ̸ Arvestus

Nõuded lõpetamiseks ̸ 70% loengutes osalemine ja 100% praktilist õpet; Positiivselt kaitstud lõputöö

Väljastatav dokument ̸ Tunnistus/tõend

Lektorid ̸
Vaike Raudava MSW (2003), 25 aastat töökogemust Eesti haridus- ja sotsiaalhoolekandesüsteemis.

Nele Kalf psühholoog (2007) / andragoog MA (2018) Tallinna Ülikool. Pikaajaline koolitus-ja nõustamiskogemus.

Ülla Visnapuu BA (2003) sotsiaaltöö õppekaval, 2013-2016 superviisori ja coachi väljaõpe (International Supervision and Coaching Institute) ning rahvusvahelisele standardile (ANSE) vastav kvalifikatsiooni sertifikaat. Omab pikaaegset avaliku sektori töökogemust lastekaitse, sotsiaalhoolekande ning tervishoiukorralduse valdkonnas.

Signe Kriisa 2010- 2012 Tallinna Ülikool; Organisatsioonikäitumine militaarsetele ja paramilitaarsetele organisatsioonidele (läbitud magistrikursus) 1984-1989 Tartu Ülikool ; Eripedagoogika – surdopedagoog. Pikaajaline töökogemus sotsiaaltöö ja meditsiinivaldkonnas erinevatel ametikohtadel ja koolitajana. Täiskasvanute koolitaja, tase 6.

Aleksander Temmo MSc; Viimased 10 aastat on töötanud tootmis- ja kvaliteedijuhina erinevates kõrgtehnoloogilistes ettevõtetes, omab teadmisi ja rahvusvaheliselt tunnustatud kogemusi kvaliteedijuhtimise ja protsessiarenduse valdkondades, Eesti Kvaliteediühingu liige.

Kohustuslik õppematerjal ̸
Loengumaterjalid: Google Glassroom/tegevusjuhendaja