Tugiisiku koolituse õppekava – Viljandi

MTÜ Idee jätkab registreerimist TUGIISIKU koolitusele, mis toimub 4.veebruar  – 6.märts 2019 Viljandis, Posti 1 (Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia).

Koolitus toimub:
I nädal: 4.02.; 5.02.; 6.02.2019
II nädal 11.02.; 12.02.; 13.02.2019
III nädal 18.02.; 19.02.; 20.02.2019
IV nädal 25.02.; 26.02.; 27.02.2019
V nädal 4.03.; 5.03.; 6.03.2019

Registreerimine e-post: raudava@gmail.com

http://www.cognitio.ee/tugiisiku-koolituse-oppekava-viljandi/

Tugiisik vastab sotsiaalministeeriumi juhendite alusel soovituslikult järgmistele nõuetele:

  • täisealine isik;
  • on läbinud tugiisiku koolituse ja/või töötanud eelnevalt teenuse sihtgrupiga;
  • sobib teenuse saajaga.

Tugiisikutöös on väga olulised isikuomadused ja suhtlemisoskus. Kasuks tuleb rahulikkus, oskus kuulata ja realistlikke eesmärke seada, tunnustamisoskus ja optimism.
Lapsega töötavale tugiisikule rakendatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 10¹. Tugiisik ei tohi olla süüdi mõistetud tahtlikult toimepandud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud.
Tugiisiku töö sisu, -ülesanded ja -korraldus on indiviidi vajadustest sõltuvalt erinevad.
Tugiisikuteenuse eesmärk (SHS § 23) on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik/pere vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi, mis seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku/pere suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.
Tugiisik ei tee oma kliendi eest tegevusi ära. Tugiisik ei ole hooldaja ja hooldustoimingud puhtalt hooldamise eesmärgil ei kuulu tugiisiku töö hulka.
Tugiisiku teenuse osutaja võib olla füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik, kohaliku omavalitsuse üksus ja riik täidesaatva riigivõimu asutuste kaudu (näiteks SKA või TTA).

 

Toimumisaeg 4.veebruar – 6.märts 2019
Maht 120
Toimumiskoht Viljandi linn, Posti 1
Õppekeskkonna kirjeldus Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Koolitusklassis on olemas internet.
Toimumise ajakava ja lisainfo kl 9.00 – 15.00 E, T, K
Õppetöö vorm auditoorne ja iseseisev õpe
Õppekeel eesti keel
Õppejõud Vaike Raudava MSW (2003), TÜ doktorant sotsioloogia õppekaval, 25 aastat töökogemust Eesti haridus- ja sotsiaalhoolekandesüsteemis.

Ülla Visnapuu BA (2003) sotsiaaltöö õppekaval, 2013-2016 superviisori ja coachi väljaõpe (International Supervision and Coaching Institute) ning rahvusvahelisele standardile (ANSE) vastav kvalifikatsiooni sertifikaat. Omab pikaaegset avaliku sektori töökogemust lastekaitse, sotsiaalhoolekande ning tervishoiukorralduse valdkonnas.

Signe Kriisa, 2010- 2012 Tallinna Ülikool; Organisatsioonikäitumine militaarsetele ja paramilitaarsetele organisatsioonidele (läbitud magistrikursus) 1984-1989  Tartu Ülikool ; Eripedagoogika – surdopedagoog. Pikaajaline töökogemus sotsiaaltöö ja meditsiinivaldkonnas erinevatel ametikohtadel ja koolitajana

Aleksander Temmo MSc; Viimased 10 aastat on töötanud tootmis- ja kvaliteedijuhina erinevates kõrgtehnoloogilistes ettevõtetes,  omab teadmisi ja rahvusvaheliselt tunnustatud kogemusi kvaliteedijuhtimise ja protsessiarenduse valdkondades, Eesti Kvaliteediühingu liige.

Hind (ei lisandu käibemaksu) 1300 eurot
Sihtrühm Üliõpilased, (lisa)tööd otsivad inimesed, tegevusjuhendajad, sotsiaaltöötajad, õpetajad, noorsootöötajad
Maksimaalne osalejate arv 15
Õppekava rühm Heaolu
Eesmärk Ettevalmistus tööks tugiisikuna
Õpingute alustamise tingimused Soov töötada inimestega
Õpiväljundid Teab Eesti Vabariigi sotsiaalkaitse ja sotsiaalhoolekande peamisi põhimõtteid ning riigi ja perekonna kohustusi abivajaduse korral.
Tunneb eestkoste ja perekonna ülalpidamiskohustuse aluseid.
Orienteerub eesti sotsiaaltöö ametialases terminoloogias.
Tunneb tugiisiku töösuhteid reguleerivat õiguskeskkonda, tugiisiku tegutsemis- ja töösuhte vorme.
Orienteerub oma töökohustuste piires lepingute ja haldusmenetluse raamistikus.
Oskab kasutada klienditöös erinevaid suhtlemisvorme ja -tasandeid.
Oskab lahendada tööülesannetest tulenevaid situatsioone.
Tunneb oma klientidega seotud ametialaseid võrgustikke.
Teab ja oskab kasutada abi- ja hooldusvahendeid sh infotehnoloogilisi.
Oskab hinnata isiklikke ressursse oma tegevuses.
Oskab teha oma töös eetilisi valikuid.
Koolituse maht Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides 120 tundi
Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides:

auditoorse töö maht akadeemilistes tundides:
(õpe loengu, seminari, õppetunni või koolis määratud muus vormis)

105
praktilise töö maht akadeemilistes tundides:
(õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)
12
Sisu Moodulite maht akadeemilistes tundides:

Sotsiaalkaitse ja sotsiaalhoolekande alused Eestis

Tugiisiku tegutsemis- ja töösuhte vormid

Tugiisiku enesereflektsioon „Mina-profiil“

Klienditöö alused

Tugiisiku „tööriistakast“

Praktika

 

18

15

24

24

24

15

Õppemeetodid loeng, arutelu, rühmatöö, iseseisev töö, digivahendite kasutamine
Kohustuslik õppematerjal Loengumaterjalid
Nõuded lõpetamiseks Osalemine loengutes, praktika sooritamine.
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis Mitteeristav (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid Individuaalne töö
Hindamiskriteeriumid Arvestatud-mittearvestatud
Väljastatav dokument Tunnistus/Tõend
Täiendav info MTÜ Idee on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt 8
Registreerumise tähtaeg 31. jaanuar 2019
Registreerimine e-post: raudava@gmail.com
Info koolitaja veebil www.cognitio.ee/oppekavad/