Tugiisiku täiendkoolitus

Õppekava nimetus ̸ Tugiisiku täienduskoolitus
Õppekava rühm ̸ Tervis ja heaolu
Kutsestandard ̸ Sotsiaal-ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4
Kutse grupp ̸ Tugiisik
Eesmärk ̸ Eesmärk ̸ Koolituse eesmärgiks on tööks ette valmistada sotsiaalvaldkonna spetsialisti, kes oskab erivajadusega last toetada ja juhendada tema igapäevatoimingutes ja huvitegevuses koos maksimaalne iseseisvuse toetamisega kas lapse kodus, koduvälisel või institutsionaalsel teenusel.

Sihtrühm ̸ Soov tööle asuda eesti sotsiaalhoolekandesüsteemis
Õpingute alustamise tingimused ̸ keskharidus
Maht ̸ 280 tundi (7 AP)
Toimumisaeg/  04.04.2024 – 04.10.2024
Toimumise ajakava ja lisainfo ̸ Tunniplaan saadetakse vähemalt üks nädal ennem kursuse algust kursusele registreerinutele e-postiga.
Hind (ei lisandu käibemaksu) ̸ 2500.00
Täiendav info ̸ MTÜ Idee on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner
Registreerimine ̸ Töötukassa iseteenindusportaalis või e-post: mtyidee20@gmail.com
Registreerumise tähtaeg ̸  04.04.2024
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt ̸ 8

Info koolitaja veebil ̸  http://cognitio.ee/tugiisiku-taiendkoolitus/

Õpiväljundid ̸

Oskab last sotsiaalsete oskuste omandamisel toetada, juhendada ja õpetada vastavalt lapse arengutasemele ning tegevusvõimele
Oskab last õppeprotsessis toetada, juhendada ja õpetada vastavalt lapse arengutasemele ning tegevusvõimele
Tunneb ja oskab kasutada abi- ja hooldusvahendeid sh infotehnoloogilisi
Oskab jälgida lapse tervislikku seisundit, jälgida raviplaani ja toitumist.
Tunneb lapsega seotud ametialaseid võrgustikke ja oskab teha oma juhendatava huvides koostööd sotsiaal – ja haridusametnike võrgustikega.

Sisu Moodulite kirjeldused:
I moodul 

Kliendi tervikkäsitlus

Kliendi tegevusvõime ja kõrvalabi vajaduse hindamine ning analüüsimine

34
II moodul

Erihoolekandeteenuseid tarbivad sihtrühmad sh praktiline väljaõpe – psüühilise erivajadus ja vaimne intellektihäire – RFK ja RHK-10 klassifikatsioonides  (praktiline õpe 28h)

Somaatilised haigused

Ravimiõpetus

Tervislik toitumine

Abi- ja hooldusvahendid sh infotehnoloogilised.

84
III moodul

Klienditöö alused (sh praktiline väljaõpe 30)

Kliendi sotsiaalsete oskuste arendamine

Kliendi tegevusvõime arendamine, säilitamine ja toetamine

Kliendi juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes

Kliendi toetamine võimetekohasel panustamisel ühiskonda

Toetamine asjaajamise korraldamisel

78
IV moodul

Spetsiifilised oskused klienditöös (sh praktiline väljaõpe 8)

Koostöö  meeskonnas ja võrgustikega (sh rehabilitatsioonimeeskond)

48
V moodul

Eesti  Vabariigi (eri)hoolekandesüsteem ja -teenused.

Sotsiaal-ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4 spetsialiseerumisega tegevusjuhendajaks.

Sotsiaalala töötaja eetikakoodeks.

20
Lõputöö 16

Õppekeskkonna kirjeldus ̸ Kombineeritud osalemisvõimaluseks on reaalajas toimuv distantsõpe (Skype) ja järele vaadatavad loengud koos iseseisva tööga. Vajalik on internetiühendus.
Õppetöö vorm ̸ Auditoorne ja iseseisev
Õppekeel ̸ Eesti keel
Õppemeetodid ̸ Loeng, seminar, rühmatöö, osalusvaatlus, digivahendite kasutamine
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis ̸ Arvestatud – Mittearvestatud
Hindamismeetodid ̸ Arvestus

Väljastatav dokument ̸ Tunnistus/tõend

Tunnistuse saamise tingimused ̸ 70% loengutes osalemine ja 100% praktilist õpet; positiivselt kaitstud lõputöö

Koolitajad ̸
Vaike Raudava MSW (2003), 25 aastat töökogemust Eesti haridus- ja sotsiaalhoolekandesüsteemis.

Janne-Liis Raudava, 2023 Tartu Tervishoiu Kõrgkool, tervishoiuõde
Töötab Tartu Ülikooli Kliinikumis ja Rehabikeskus OÜ-s

Aleksander Temmo MSc; Viimased 10 aastat on töötanud tootmis- ja kvaliteedijuhina erinevates kõrgtehnoloogilistes ettevõtetes, omab teadmisi ja rahvusvaheliselt tunnustatud kogemusi kvaliteedijuhtimise ja protsessiarenduse valdkondades, Eesti Kvaliteediühingu liige.

Kohustuslik õppematerjal ̸
Loengumaterjalid: Google Glassroom/tegevusjuhendaja

Hollander, D, Wilken, J (2015) Kuidas klientidest saavad kodanikud. Taastumise ja kaasatuse toetamine CARe metoodika abil. Duo kirjastus.

Bolton, R. (2005) Igapäevaoskused. Väike vanker