Ettevalmistus tegevusjuhendaja kutseeksamiks

Ettevalmistus kombineeritud osalemisvõimalustega tegevusjuhendaja kutseeksamiks

Õppekava nimetus ̸ Tegevusjuhendaja täienduskoolitus
Õppekava rühm ̸ Tervis ja heaolu
Kutsestandard ̸ Sotsiaal-ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4
Kutse grupp ̸ Tugiisik
Spetsialiseerumine ̸ Tegevusjuhendaja

Eesmärk ̸ Koolituse eesmärgiks on ette valmistada tegevusjuhendajat kutseeksamiks.

Sihtrühm ̸ Töötavad tegevusjuhendajad
Õpingute alustamise tingimused ̸  Keskharidus, töötamine tegevusjuhendajana
Maht ̸ 78 tundi (3 AP)
Toimumisaeg/ 25.01.2024 – 3.04.2024
Toimumise ajakava ja lisainfo ̸ Tunniplaan saadetakse vähemalt üks nädal ennem kursuse algust kursusele registreerinutele e-postiga.
Hind (ei lisandu käibemaksu) ̸ 714.00
Täiendav info ̸ MTÜ Idee on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner
Registreerimine ̸ Töötukassa iseteenindusportaalis või e-post: mtyidee20@gmail.com
Registreerumise tähtaeg ̸ 25.01.2024
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt ̸ 8

Info koolitaja veebil ̸  http://cognitio.ee/ettevalmistus tegevusjuhendaja kutseeksamiks

Õpiväljundid ̸ aluseks kohustuslikud kompetentsid B.2.1-B.2.6 ja B.2.14 koos spetsialiseerumine tegevusjuhendajaks (Töö intellektihäire ja vaimse tervise probleemiga täiskasvanuga B.2.7)

Reflekteerib oma tööd tegevusjuhendajana (eneseanalüüsi koostamine);
Koostab kliendi tegevusplaani

Sisu Moodulite kirjeldused
Klienditöö refleksioon

  • Kliendi sotsiaalsete oskuste arendamine või arendamine
  • Kliendi tegevusvõime arendamine, säilitamine ja toetamine
  • Kliendi juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes
  • Kliendi toetamine võimetekohasel panustamisel ühiskonda
  • Toetamine asjaajamise korraldamisel
  • Koostöö meeskonnas ja võrgustikega (sh rehabilitatsioonimeeskond)
38
Lõputöö (iseseisev töö): enesereflektsiooni ja kliendi tegevuskava koostamine 40

Õppekeskkonna kirjeldus ̸ Kontaktloengud Viljandis, Tallinna 2a. Kombineeritud osalemisvõimaluseks on reaalajas toimuv distantsõpe (Skype). Vajalik on Internetiühendus.
Õppetöö vorm ̸ Auditoorne ja iseseisev
Õppekeel ̸ Eesti keel
Õppemeetodid ̸ Loeng, seminar, rühmatöö, osalusvaatlus, digivahendite kasutamine
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis ̸ Arvestatud – Mittearvestatud
Hindamismeetodid ̸ Arvestus

Väljastatav dokument ̸ Tunnistus/Tõend

Tunnistuse saamise tingimused ̸ 70% loengutes osalemine ja 100% nõutud dokumentatsioonist on täidetud (kutse taotlemiseks vajalikud dokumendid on valmis).

Koolitajad ̸

Urve Tõnisson psühholoog ja vaimse tervise õde
On töötanud erihoolekandevaldkonnas pikka aega nii teenuste loomisel ja arendamisel, teenuseid pakkuva spetsialistina kui koolitajana.

Vaike Raudava MSW (2003), 25 aastat töökogemust Eesti haridus- ja sotsiaalhoolekandesüsteemis.

Janne-Liis Raudava, 2023 Tartu Tervishoiu Kõrgkool, tervishoiuõde
Töötab Tartu Ülikooli Kliinikumis ja Rehabikeskus OÜ-s

Aleksander Temmo MSc;  töötanud tootmis- ja kvaliteedijuhina erinevates kõrgtehnoloogilistes ettevõtetes, omab teadmisi ja rahvusvaheliselt tunnustatud kogemusi kvaliteedijuhtimise ja protsessiarenduse valdkondades, Eesti Kvaliteediühingu liige.

Kohustuslik õppematerjal ̸
Loengumaterjalid: Google Classroom/tegevusjuhendaja

Tegevusjuhendaja käsiraamat

Tegevusplaani koostamise ja täitmise juhend

Hollander, D, Wilken, J (2015) Kuidas klientidest saavad kodanikud. Taastumise ja kaasatuse toetamine CARe metoodika abil. Duo kirjastus.

Bolton, R. (2005) Igapäevaoskused. Väike vanker